Vedtekter for foreningen «Øyestad Moped og MC-klubb”


 


§ 1       Foreningens navn


 


Foreningens navn er «Øyestad Moped og MC-klubb» og ble stiftet 1. november, 2017


 


§ 2       Formål


Foreningens formål er å være et samlingspunkt for ungdommene i nærmiljøet som har en interesse for mekanikk generelt og Moped og Lett-motorsykkel spesielt. Foreningen har tilholdssted på Bjorbekk, Øyestad i Arendal kommune, men ungdommer fra andre bydeler er også velkommen.


Det vil være faste klubbkvelder med tilstedeværelse av voksen, og det vil også bli anledning for medlemmer å få tilgang til verksteddelen av lokalet ellers i uken.


Aktivitetene vil være å vedlikeholde eget utstyr så vel som foreningens utstyr. Det vil også bli muligheter for å prøve forskjellige typer motorsport for de som har ønske om det. Dette vil bli gjort gjennom samarbeid med etablerte motorsportklubber.


 


§ 3       Juridisk person


Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


 


§ 4       Medlemmer


Ungdommer fra 13-18 år kan bli medlemmer i klubben. Voksne med barn som er medlemmer i klubben har anledning til å være med og bistå om ønskelig. Det må da løses medlemskap for voksen person. Det er barnets prosjekter som skal jobbes på i klubben.


 


§ 5       Stemmerett og valgbarhet


Alle medlemmer over 16 har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


 


§ 6       Kontingent


Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.


Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


 


§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse


Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


 


§ 8       Årsmøte


Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet.


Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.


 


Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.


 


Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.


 


Møteleder velges av årsmøtet.


 


Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.


 


 


§ 9       Stemmegivning på årsmøtet


Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


 


Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.


 


Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.


 


Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


 


§ 10     Årsmøtets oppgaver


Årsmøtet skal:


1.         Behandle årsmelding


2.         Behandle regnskap i revidert stand


3.         Behandle innkomne forslag


4.         Fastsette kontingent


5.         Vedta budsjett


6.         Velge:


            a) Leder og nestleder


            b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)


            c) Revisor


           


§ 11     Ekstraordinære årsmøter


Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.


 


Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.


 


Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


 


§ 12     Styret


Foreningen ledes av et styre på minst 2 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.


 


Valget skal foregå ved avstemming fra valgkomite sitt forslag. Benkeforslag kan leveres inn helt frem til to uker før årsmøte. Styremedlemmer skal velges for to år av gangen. Styreleder og nestleder skal ikke være på valg samtidig, og nestleder velges derfor første gang for et (1) år. Deretter for to (2) år av gangen.


 


 


Styret skal:


1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.


2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.


3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.


4.         Representere foreningen utad.


Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.


 


Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.


 


Foreningen tegnes av styreformann.


 


§ 13     Vedtektsendring 1


Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


 


§ 14     Oppløsning, sammenslutning og deling


Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall[1], innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.


 


Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at Nidelv Ungdomslag overtar netto formue.


 


Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.


 


Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.


Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.
[1] Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.